111

Единый телефон

Минск | Брест | Гродно

velcom

МТС

life:)

Главная страница Написать письмо
Карта сайта
Абрамов В. В. Абрамова Т. П. Адаменко Е. И. Адуцкевич В. Н. Акулич Л. Н. Акулышева Е. А. Алехно О. В. Алещик И. Ч. Алитойть Т. А. Алишевич О. В. Ананич М. О. Андреев В. Н. Андреева Т. Г. Андреюк В. И. Анина В. М. Анищенко И. В. Аносов В. С. Антоненко А. И. Антоненко Т. В. Антонова О. В. Антонович Ж. В. Антропова Т. Н. Апанасович Н. А. Аржанкова Т. С. Артёмчик Т. А. Архипов Г. Ю. Астапова М. А. Астахова Н. А. Бабаева С. А. Багрова Е. А. Базевич Т. И. Балабаева Т. Н. Баран Е. И. Баранаева Е. А. Баранов С. В. Бараш О. Б. Барбук О. А. Басюк Г. Г. Батулева Н. П. Бегеза Н. А. Безкровный В. Д. Безлер Ж. А. Белая А. И. Белонович Л. М. Белугина И. Н. Бельская М. И. Беляева Н. В. Бердовская А. Н. Березко И. М. Беспальчук А. П. Бетикова О. М. Близнюк А. И. Бобко И. Н. Бобко И. В. Бобко Л. А. Бобко Ю. И. Богуславская О. В. Болдесова О. В. Большакова Е. С. Бондаровец А. А. Бондарь О. В. Бондарь Т. А. Бордович Е. М. Борисова А. А. Бородич И. А. Боярчик П. Б. Бразовский А. Н. Бринчук Р. Н. Брусова Г. Н. Буглаева Л. В. Бузыновская Н. Е. Бузюк С. В. Букач Д. В. Букач Н. И. Бурак Е. М. Бурова А. И. Бусько М. М. Буторина И. И. Вайткус Л. Н. Варламова В. Н. Варонько И. А. Василевич Е. В. Василевич Е. Н. Васько Е. К. Вашкевич С. П. Веевник Т. Н. Вергасова Е. В. Веренич А. Е. Верещагина М. А. Виноградова И. С. Вишняк В. И. Владимирова И. А. Власов Р. А. Власова А. В. Войтеховская М. В. Волынец И. П. Воробьев О. В. Воробьева М. С. Ворошкевич Т. Ю. Воскресова М. Л. Высотский А. Д. Высоцкая Н. Л. Гавриленкова Ж. Е. Гайсёнок И. В. Галай А. В. Галинская Т. Д. Галица Т. М. Гапоненко А. Д. Гаранович С. В. Гарелик Д. П. Гергалова Е. В. Гиреева Т. Н. Главинский А. С. Гладкая Е. А. Глушакова О. Н. Гляковский И. И. Гнилякевич Е. В. Головахин К. Н. Головач Д. И. Головачёва О. И. Головенко Н. Н. Головко Е. В. Голуб О. М. Голубкович А. В. Гонова С. В. Гононченко С. А. Гончарова С. А. Гончарук Е. Г. Гордашук И. П. Горецкая И. В. Горшенева Н. В. Гребенников Д. С. Гресь А. А. Грибовская И. И. Григорьев Ю. Ю. Гриневич Ю. М. Грихно Б. С. Грицкова Л. В. Гричинская И. А. Гришан Н. В. Гришанович Т. Н. Губаревич А. А. Гук Г. В. Гулевич Л. А. Гунько О. С. Гутовец Е. А. Давиденко Н. В. Давидовский И. А. Дашко И. С. Демидчик Е. Ю. Демина О. Ф. Демко Д. Ф. Дергачев А. В. Дергачева О. И. Дереченик Н. В. Джумова М. Ф. Длюбарская Н. Г. Добриянец А. Р. Довгалевич И. И. Довнар Л. Н. Долгошей М. М. Долидович Е. Ю. Домаренко Т. Н. Доморад С. Е. Дорожкина Л. С. Дорох Е. А. Дорош Е. Н. Дорошевич Р. В. Доценко Э. А. Дривило Н. И. Дроздовская Е. Л. Дубовик А. Г. Дугмонич М. И. Евстрат Е. А. Егорова Н. П. Егорова Н. Ю. Егорова Т. И. Егорова Т. Ю. Езерский А. Ф. Еленская О. К. Емельянцева Т. А. Ерофеева Т. К. Ершова Л. И. Жданович Е. В. Жданович С. И. Жигальский Д. Г. Жилин В. П. Жук О. А. Жукова Т. В. Жуковская И. А. Журавель А. В. Журов Г. Т. Завада Е. Н. Загальская О. К. Загорский С. Э. Зайцев В. И. Залесская Т. И. Зарецкая С. В. Захарова Е. В. Заяц Т. Н. Збойчик Т. Н. Злобич Е. В. Зубарик Н. В. Иванов А. В. Игумнов С. А. Изотова А. В. Исмаилзаде Т. В. Ищук Н. В. Каганович Е. С. Кажан А. В. Казачонок Т. М. Каледа А. Г. Калинина Л. И. Каляда Е. С. Камарец А. М. Карась Е. Г. Карпеко И. Б. Карпова Т. В. Картавая О. А. Карых-Ткаченко И. М. Качан Ж. М. Качук М. В. Качурина И. Н. Квач Ж. Л. Кедич В. П. Кемежук Ю. В. Киб Е. В. Кизилова Л. И. Кириллова Е. Н. Кирильчук А. Б. Кирина С. Ю. Киричук В. А. Кисель Р. Р. Климук Ю. М. Климуть Н. Н. Клютченя Ж. Е. Ковалько А. К. Когаленок Н. Н. Козаченко И. В. Козейко Ж. В. Козодаева Н. В. Козыро И. А. Кокарев И. С. Коледа Т. А. Колесникова И. О. Колобухов А. Э. Колобухова Л. В. Коломиец В. И. Колосовская Л. В. Колосовская Т. П. Кондратюк Т. Г. Копачева Т. Г. Коптур К. Г. Коропец А. С. Корчагин О. Ю. Корытич Н. А. Котов В. П. Кравец В. П. Кубарко Ю. А. Кугач Н. А. Кузина Н. В. Кузьмин Ю. В. Кузьмина И. Л. Кукина С. В. Куликовская И. Э. Кулишова С. А. Кунцевич Т. Л. Купцевич Н. В. Курагина Е. К. Курак З. В. Курстак А. Л. Кутузов А. В. Кучинская Э. А. Лабодаев С. А. Лабодаева А. О. Лакотко Н. Н. Лапс И. В. Латышева С. Д. Легеза М. Ч. Ледощук О. Б. Лецко Н. В. Литвинов С. В. Литвинова Т. А. Лищенко А. Г. Лобан Н. Ю. Лобачевская О. С. Лозовикова Н. И. Ломпик Е. С. Лукашейко А. Н. Лукинская И. И. Лукъянович А. К. Лурье В. Н. Лущикова Г. С. Лютикова О. В. Люцко Л. М. Ляхнович П. Л. Мазько О. В. Майоров И. М. Майсеня Е. Н. Макаревич А. Э. Макарова Н. Ю. Малейко Л. П. Маленченко С. В. Мальцева М. В. Манкевич И. Н. Мартинкевич Н. О. Мартинович А. В. Марчук В. П. Масилевич А. М. Матвеева Т. В. Матусевич Ю. Н. Махахей А. В. Мельник В. Ф. Мельникова Е. И. Меркулова Е. П. Меркулова Л. Г. Месникова И. Л. Метлушко О. А. Мижуй Д. А. Миклашевич Ф. С. Микулич И. Н. Микша Я. С. Милошевская А. В. Минюк А. А. Миронова М. Э. Мирончик Е. В. Мирошниченко Е. И. Мирошниченко И. А. Мистюкевич А. П. Михнович Е. Р. Мицкевич В. А. Мицура Н. Л. Мицура Ю. С. Могилевич Е. Л. Могилевцева Т. В. Мозжухина Т. Г. Моисеенко В. В. Мойсеенко С. М. Мойсеюк М. В. Молчанов А. М. Монастырская С. С. Морозова О. Н. Морозова Ю. А. Музыченко А. П. Мулярчик А. П. Мыльников Р. Г. Навоева В. А. Наврась О. В. Нагорская Н. В. Назаренко Е. В. Намазова Т. А. Нарышкина Н. А. Наумовец Е. А. Нестерчук А. В. Нефедова Е. А. Никитюк И. Г. Николайчик Е. И. Никуленкова С. А. Ницкая Р. В. Новицкий В. В. Новосад В. В. Носков Г. А. Носова Э. Х. Огренич О. М. Окулевич Н. М. Олешко Н. А. Оликевич Т. В. Осиюк Т. В. Павленко В. Н. Павловец В. Ю. Павловская Н. А. Павлюкевич Н. К. Палийчук Т. И. Палто И. С. Панасик О. А. Пансевич В. Н. Папко С. Б. Пархамович В. Н. Пархач Е. И. Паскал А. В. Пахомова Л. Д. Перепелица С. И. Перминов А. Б. Петлицкая Г. А. Петрова Е. В. Петровская Т. В. Пискун Т. А. Плоцкий А. Р. Поборцева Ж. А. Поволанская Н. В. Погребнёва Л. Ю. Полынская И. А. Попель Г. А. Попова А. Э. Потройный А. В. Присевок Е. К. Пристром М. К. Проценко Е. Ю. Пугач И. В. Пшеничник В. М. Пырочкин А. В. Пырочкин В. М. Равданович Ю. Л. Рагузин А. А. Раковская Е. И. Ракоть Е. А. Реутская И. Н. Ржеусский В. П. Ровбуть Т. И. Ровдо И. А. Рогатень А. И. Рогонская А. К. Романова О. С. Романович Р. А. Романчик А. И. Романчук Л. Н. Романюк А. Н. Росс О. С. Руммо Д. В. Рустамов В. М. Руховец И. О. Рыбак Р. Ф. Рышкевич Н. Е. Рябцева Т. В. Рязанова Т. А. Савицкая Ю. В. Савко Е. А. Савоневич Е. Л. Саврасова Н. А. Савченко Е. В. Садко Т. В. Саевич Г. Г. Свистунович Г. Л. Семак Л. И. Сербенков С. В. Сербенкова С. А. Сергеева Л. И. Серебро В. П. Серик Е. И. Сермяжко Г. И. Сидоренко И. В. Симоненко Т. Л. Синевич Г. Л. Скачко А. И. Скриган Е. В. Слабко Н. А. Слединская А. Н. Смирнова И. В. Собко Е. А. Собко Н. В. Соколова Л. В. Солдатенко Т. В. Солнцева А. В. Соловьева И. В. Солтан О. А. Сопот Н. В. Сорока Н. Ф. Сорокин С. Н. Сосинович Д. Г. Сосновский Д. С. Сошко Р. А. Спиглазова О. П. Стадуб Т. Е. Стасилевич А. Н. Стельмах О. А. Степанькова И. Л. Страздина А. А. Строгнаткина Н. Д. Судас А. В. Супрунович Н. А. Сурменкова Е. Г. Суховерка Л. А. Суховерхий Д. М. Сушко С. В. Сытько М. А. Сычевский А. А. Таранцей М. Г. Тарасевич Е. В. Тесновец И. И. Тимохина И. А. Тиханович Е. И. Тихон Н. Н. Тишковская Е. А. Тишковский С. В. Ткаченко Е. О. Ткачук Е. С. Толмачевец О. А. Торговцева Л. С. Третьяк И. А. Третьяк С. И. Тризно Г. Н. Трифонова О. В. Тропина И. В. Трофимчик Д. Д. Трухан Е. Ю. Трухан М. В. Труханович Т. М. Тулач Н. В. Туриченко И. А. Тябут Т. Д. Угляница В. А. Устяновская И. С. Фаддеева И. И. Фень Е. П. Филипук М. В. Фиясь Ж. А. Фоменкова В. П. Фёдоров А. Г. Фёдорова А. Э. Хакало Ж. К. Хамиченок О. В. Харланович И. С. Харун А. А. Хвисючик А. Н. Хидченко С. В. Хизроев Ш. А. Хизроева Л. М. Хиневич А. Е. Хлявич В. Н. Хмеленко А. В. Хомич Л. С. Хомчик И. А. Хромова Т. Н. Хубеджова В. А. Царик Е. С. Цилиндзь А. Т. Цимбаревич И. В. Чекан В. Л. Черенкевич С. А. Чеснова С. А. Чиж Л. В. Чиркун П. М. Чистый А. Г. Читаева И. Ф. Чмель В. Н. Чураков А. В. Шабуневич Е. А. Шавлинский А. И. Шалькевич И. Л. Шамардин К. В. Шамигулова В. И. Шамколович А. М. Шамрило Г. Н. Шапель В. И. Шаповалова Е. Н. Шарафанович Е. М. Шацкая И. В. Шевченко И. Г. Шевчик И. В. Шедько Т. Б. Шейтер Н. П. Шелесный И. В. Шидловский Ю. Р. Шилай А. Л. Шилович И. В. Широкий Д. А. Шуба Т. И. Шубук Н. А. Шунькина А. Л. Шутова В. И. Щелокова Н. Н. Щеперко С. И. Щербань Д. С. Юркевич А. С. Юрченко О. Г. Яблонская Т. В. Яговдик-Тележная Е. Н. Якимович Г. Г. Якимович Л. А. Якимович Н. И. Яковлев О. В. Яковлева Я. И. Яковук И. Е. Яковчиц Т. В. Янушко С. П. Янчук Е. С. Янышевская Г. К. Ярошевич Ж. П. Ярошевич Н. А. Ярошик В. В. Ястремская Н. Н. Яськевич Л. С. Яценко В. П.
Главная / Врачи / Врачи функциональной диагностики

Врачи функциональной диагностики

Проценко Елена Юрьевна
Врач
Врач функциональной диагностики, Кардиолог детский
Работает
Стаж работы
С 1985 года.
Категория, ученая степень
Первая категория. Заведующая отделением.
Предыдущая акцияСледующая акция
Центр заботы о пожилых людях Детский медицинский центр Пластическая хирургия в ЛОДЭ
Предыдущая акцияСледующая акция
Отдых в пансионате на острове ЛОДЭ
СвернутьКарта сайта